ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง


แผนผังการบริหารงาน

           
             
     

นายชวาล  แข็งแรง
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     
     
   นางรัชนก โทลักษณ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า

 นางสาวยุภา ทองพันธ์
หัวหน้างานวางแผน

นางสุริษา เกษรศิริ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นายสมาน คูณสวัสดิ์
หัวหน้างานความร่วมมือ

   

 

 


เอกสารเผยแพร่ข้อมูล

1   แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter