บุคลากร

 

นายชวาล  แข็งแรง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นางศิริเพ็ญ  บุญยืน

ตำแหน่ง ครู คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางคุณัญญา  ภิรมย์กล่ำ

ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหัวหน้างานห้องสมุดและวิทยบริการ

นายชิษณุพงศ์ ใจเย็น

ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ