แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

  • เอกสาร

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

  • เอกสารขอนำข้อมูลสารสนเทศลงเว็บไซต์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  • เอกสารส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

  • เอกสารนำเสนอสิ่งประดิษฐ์
  • ตัวอย่างเอกสารงานวิจัย 5 บท ประกอบการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์
  • เกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและผู้ประกอบการ

  • แบบฟอร์ฒเขียนแผนธุรกิจ
  • บันทึกขอส่งแผนธุรกิจ

งานความร่วมมือ

  • เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (MOU)
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter