แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

  • บันทึกข้อความส่งแผนการสอน และรายงานการจัดทำแผนการสอน
  • บันทึกข้อความส่งบันทึกหลังการสอน
  • เอกสารเบิกค่าสอนนอกเวลา
  • เอกสารจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

งานวัดและประเมินผล

  • เอกสารส่งผลการเรียน

งานสื่อการเรียนการสอน

  • เอกสาร

งานวิทยบริการและห้องสมุด

  • เอกสาร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • เอกสารอกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter