Print
ลำดับ  สาขาวิชา ปวช.1
ปวช.2 ปวช.3 รวม
ชาย   หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1 สาขาวิชาช่างยนต์   53  - 53  35   35
2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  61 12  73 47  11   58
3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 18   3  21
4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  9  -  9
5 าขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  7  2 9
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12   9  21
7 สาขาวิชาการตลาด  0  5
8 สาขาวิชาการบัญชี  2  7  9
9 สาขาวิชาการโรงแรม  2  9
10  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   0  2
รวมทั้งหมด