ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส CoViD-19 วิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ดังนี้

 

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 

1. ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาได้ที่ >>>http://datacenter.vec.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม >>>  คู่มือสมัครเรียน 

เริ่มสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2.  ส่งหลักฐานการสมัครเรียน (ใบสมัครตามข้อ 1.) มาที่ >>>ยืนยันการส่งหลักฐานใบสมัครเรียน  ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

***วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและลงทะเบียนแรกเข้า ในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ที่  15 พฤษภาคม 2563***

................................................

หมายเหตุ :: การชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้าในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง


ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัวการเป็นนักเรียนนักศึกษา

  -  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวการเป็นนักเรียนนักศึกษา

 1. เอกสารหลักฐานการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 มีดังนี้
     5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
     5.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
     5.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง  จำนวน 2 ฉบับ
     5.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียนสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ปวช.3 หรือ ม.6 ฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
     5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
     5.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  038-685383

หรือ 0876433205  ครู ชวาล แข็งแรง (แคน)
     

 

 

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter