Print

       นางสาวแก้วมณี  สิทธิศร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560