วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จัดการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง พร้อมทั้งมอบเกียตรติบัตรให้กับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการมีสัมมาคารวะ 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter