สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CMS" 

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน เขตพื้นที่พิเสษภาคตะวันออก หรือ EEC 

Download เอกสารการอบรม 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter