วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดทำการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ดังนี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter