ตัวอย่างและแบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับผู้มีงานทำสมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. และ  ปวส. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 22 >>Download<<

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หมายถึง การนำความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญรวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษามาขอเทียบหน่วยกิตเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้สมัครเรียนจะต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์
ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระบบเทียบโอนประสบการณ์จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหลักฐานการสมัครเรียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ใบ รบ.๑ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
ใบรับรองสถานภาพจากสถานประกอบการจำนวน 2 ฉบับ
ใบรับรองการผ่านงาน (ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน จำนวน 2 ฉบับ
วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระบบเทียบโอนประสบการณ์

ประเภทอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter