วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดทำการเรียนการสอนในระบบปกติ ดังนี้


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter